ยินดีต้อนรับว่าที่ผู้บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ปีนี้ไม่รู้จะเปิดสอบทันมั้ย คงรอให้รองฯผอ.เขตฯ สอบก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ท่านได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ เชิญทุกท่านฝากข้อความด้านล่างได้เลยครับ
ขอ เชิญ พี่ น้อง บริหาร ทุก ท่าน แสดง ความ เห็น กับ ผอ . สถานุ ได้ เลย ครับ
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ปรับปรุง 45 จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลยในตัว

1. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือการศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
ก. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ง. ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
2. การจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญาอารมณ์ บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ก. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (วางรากฐานชีวิต)
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ความถนัด ความสนใจ)
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ความต้องการ ความสนใจ ศึกษาต่อ)
3. เด็กจะเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2551 จะต้องเป็นเด็กที่เกิดในปีพ.ศ.ใด
ก. 2542
ข. 2543
ค. 2544 (เอา 7 ไปลบ)
ง. 2545
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา (ต้นกำเนิด พรบ. อื่นๆที่ตามมา)
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก.19 ส.ค. 42 (ประกาศ)
ข.20 ส.ค. 42 (บังคับใช้)
ค.1 ต.ค. 42
ง.1 พ.ย. 42
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข.มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ระดับปริญญาและระดับต่ำกว่าปริญญา)
ค.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง.องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา (มีเฉพาะความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ค.มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.ครู
ข.คณาจารย์
ค.ผู้บริหารสถานศึกษา
ง.ผู้บริหารการศึกษา
9. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (มาตรา 8)
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8)
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 8)
10. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา (ต้อง ระดมทรัพยากร)
11. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อนี้เฉลย 2 ข้อ ถ้าให้เลือกตอบคงเป็นข้อ ข ชัดเจนที่สุด)
ก.ผู้แทนครู
ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน (ต้องเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน)

ค.ผู้แทนศิษย์เก่า
ง.ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่มีคำว่า ผู้แทน)
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.การศึกษาอุดมศึกษา
ค.การศึกษานอกโรงเรียน
ง.ทุกระดับ (ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ)
13. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี
ข.สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน (องค์การมหาชน)
ค.การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ง.เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
14. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม พรบ.
ก.ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข.ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ (มาตรา 22)
ค.ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง.ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
15. .ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.ผู้สอน หมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ค.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ (ไม่มีแห่งชาติ)
ง.ครู หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

เครดิต : kruda สำหรับข้อสอบ
เฉลย : สถานุ เกตุคัมธิวัตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น