ยินดีต้อนรับว่าที่ผู้บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ปีนี้ไม่รู้จะเปิดสอบทันมั้ย คงรอให้รองฯผอ.เขตฯ สอบก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ท่านได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ เชิญทุกท่านฝากข้อความด้านล่างได้เลยครับ
ขอ เชิญ พี่ น้อง บริหาร ทุก ท่าน แสดง ความ เห็น กับ ผอ . สถานุ ได้ เลย ครับ
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545

1. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 1 มกราคม 2545
ข. 31 ธันวาคม 2545
ค. 1 มกราคม 2546
ง. 31 ธันวาคม 2546
2. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ยกเลิก พรบ. ฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523
ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523
ค. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2488
ง. พระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2488
3. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับ
ก. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ข. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ง. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
4. ข้อใดกล่าวความหมายของ "เด็ก" ได้ ไม่ ถูกต้อง
ก. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่หกจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่หกจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ง. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
5. ความหมายต่อไปนี้ ถูก - ผิด ตรงกับข้อใด
1). “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของ การศึกษาภาคบังคับ
2) “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ หมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วย เป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
4) “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมี อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
ก. 1)ถูก 2)ผิด 3)ถูก 4)ถูก
ข. 1)ถูก 2)ถูก 3)ผิด 4)ถูก
ค. 1)ผิด 2)ผิด 3)ถูก 4)ผิด
ง. 1)ผิด 2)ถูก 3)ผิด 4)ผิด

เฉลย 1ค 2ก 3ข 4ง 5ค
ข้อสอบโดย สถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 30/05/2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น