ยินดีต้อนรับว่าที่ผู้บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ปีนี้ไม่รู้จะเปิดสอบทันมั้ย คงรอให้รองฯผอ.เขตฯ สอบก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ท่านได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ เชิญทุกท่านฝากข้อความด้านล่างได้เลยครับ
ขอ เชิญ พี่ น้อง บริหาร ทุก ท่าน แสดง ความ เห็น กับ ผอ . สถานุ ได้ เลย ครับ
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่คน และแต่งตั้งโดยใคร
ก. 7 / ครม.
ข. 9 / ครม.
ค. 7 / รมต.
ง. 9 / รมต

2. ข้อใด ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้แทนคุรุสภา เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่งในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการครูสายประถมและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 คน ผู้แทนผู้บริหารสายสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 คน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ด้านละ 1 คน
ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวน 12 คน

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 9 หมวด 78 มาตรา
ข. 9 หมวด 87 มาตรา
ค. 9 หมวด 140 มาตรา
ง. 9 หมวด 104 มาตรา

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2488
ข. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523
ง. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2523

5. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. สถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. ให้ใครเป็นผู้รักษาการณ์พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

7. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 21 คน
ข. 27 คน
ค. 28 คน
ง. ไม่เกิน 27 คน

8. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการเลือกกันเอง

9. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสัดส่วนเท่าใด
ก. 4/2
ข. 3/3
ค. 4/1
ง. 3/2

10. ใคร ไม่ใช่ คณะกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เฉลย 1ข 2ข 3ค 4ค 5ข 6ก 7ค 8ค 9ค 10ก
ข้อสอบโดย สถานุ เกตุคัมธิวัตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น