ยินดีต้อนรับว่าที่ผู้บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ปีนี้ไม่รู้จะเปิดสอบทันมั้ย คงรอให้รองฯผอ.เขตฯ สอบก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ท่านได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ เชิญทุกท่านฝากข้อความด้านล่างได้เลยครับ
ขอ เชิญ พี่ น้อง บริหาร ทุก ท่าน แสดง ความ เห็น กับ ผอ . สถานุ ได้ เลย ครับ
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 1 มกราคม 2545
ข. 31 มกราคม 2545
ค. 1 ธันวาคม 2546
ง. 1 มกราคม 2546
2. ข้อใดกล่าวถึงความหมาย " ผู้ปกครอง " ไม่ถูกต้อง
ก. บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา
ข. บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยเป็นครั้งคราว
ค. ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ
ก. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข. จบการศึกษาจำนวนเก้าปี
ค. ชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ง. ชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ใครเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.นี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6. การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน การจัดสรรโอกาสการเข้าเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อน ภายในระยะเวลาใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ง. ก่อนเปิดเรียนภาคต้น
7. ใครเป็นผู้มีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
ก. สถานศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับหนึ่งพันบาท
ข. ปรับหนึ่งหมื่นบาท
ค. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ง. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
9. ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับหนึ่งพันบาท
ข. ปรับหนึ่งหมื่นบาท
ค. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ง. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
10. ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียน ต้องแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 1 เดือน
ข. ภายใน 2 เดือน
ค. ภายใน 6 เดือน
ง. ภายใน 1 ปี
11. กฎกระทรวงแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
ก. ปฐมวัย ภาคบังคับ ขั้นพื้นฐาน
ข. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ค. ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ง. ก่อนประถมศึกษา ภาคบังคับ และขั้นพื้นฐาน
12. ข้อใดคืออายุของเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ
ก. ย่างเข้าปีที่หก ถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า
ข. ย่างเข้าปีที่หก ถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
ค ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบห้า
ง. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
13. การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศในสถานศึกษาต้องประกาศให้ผู้ปกครองทราบตามข้อใด
ก. ก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ข. ก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
ง. ก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
14. เมื่อสถานศึกษาได้พิจารณาผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแล้วการดำเนินการตามข้อใดถูกต้อง
ก. แจ้งผู้ปกครองและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ข. แจ้งผู้ปกครองและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ค. แจ้งผู้ปกครองและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่
ง. แจ้งผู้ปกครองและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา แจ้งผู้บริหาร แล้วแจ้งให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
15. คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีจำนวน 5 คน
ข. สถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
ค. มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน
ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ก. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ข. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
17. ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับโทษตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ข. ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
ค. ไม่เกิน 1,000 บาท
ง. ไม่เกิน 10,000 บาท
18. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็กได้ในเวลาใด
ก. เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ข. เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นต้นไป
ค. ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ง. ถูกทุกข้อ
19. ผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนมาอาศัย อยู่ด้วยต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นการศึกษาตามข้อใด
ก. แจ้งโดยพลัน
ข. แจ้งโดยทันที
ค. แจ้งภายใน 15 วัน
ง. แจ้งภายใน 1 เดือน
20. ผู้ปกครองมีความประสงค์ขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ต้องยื่นคำขอตามข้อใด
ก. ยื่นต่อสถานศึกษา
ข. ยื่นต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดย สถานุ เกตุคัมธิวัตร์

1 ความคิดเห็น: