ยินดีต้อนรับว่าที่ผู้บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ปีนี้ไม่รู้จะเปิดสอบทันมั้ย คงรอให้รองฯผอ.เขตฯ สอบก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ท่านได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ เชิญทุกท่านฝากข้อความด้านล่างได้เลยครับ
ขอ เชิญ พี่ น้อง บริหาร ทุก ท่าน แสดง ความ เห็น กับ ผอ . สถานุ ได้ เลย ครับ
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
ฝากข้อความ สนทนา เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริหารการศึกษา
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####
#####ข้อสอบสำหรับผู้บริหารการศึกษา#####

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบสูตรเด็ด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

1. การจัดการศึกษาของรัฐให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ต้องจัดการศึกษาอย่างไร
ก. จัดให้ตามความเหมาะสม ข. จัดให้เต็มตามศักยภาพ
ค. จัดให้เป็นพิเศษ ง. จัดให้ตามความสนใจ เฉพาะทาง เฉพาะด้าน
2. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา และระยะเวลา เป็นการศึกษารูปแบบใด
ก. ในระบบ ข. นอกระบบ ค. ตามอัธยาศัย ง. ตลอดชีวิต
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 การประเมินผลการจัดการศึกษา ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ก. ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
ข. ความพร้อม ความเหมาะสม ความต้องการภายในท้องถิ่น
ค. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
ง. นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ
4. บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ครู ข. คณาจารย์ ค. อาจารย์ ง. ผู้สอน
5. มาตรฐานการศึกษาคือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งได้ถูกนำไปใช้อย่างไร
ก. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ข. เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในทุกสถานศึกษา
ค. เพื่อเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการจัดการศึกษา
ง. เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
6. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผู้ใดมีบทบาทสำคัญที่สุด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. คณะครูในโรงเรียน ง. หน่วยงานต้นสังกัด
7. ข้อใด ไม่ จัดอยู่ในระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
ก. การระดมทรัพยากร ข. การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
ค. หลักการกระจายอำนาจ ง. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
8. สิทธิทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดให้อย่างไร
ก. จัดให้ตามความต้องการ คำนึงถึงความพร้อม
ข. จัดให้ตามความต้องการ คำนึงถึงความสามารถ
ค. จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความพร้อม
ง. จัดให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถ
9. ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีกี่องค์ประกอบ
ก. 7 องค์ประกอบ ข. 8 องค์ประกอบ
ค. 9 องค์ประกอบ ง. 10 องค์ประกอบ
10. การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีคณะกรรมการจำนวนกี่คน
ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน ข. 5 คน
ค. ไม่เกิน 5 คน ง. อย่างน้อย 5 คน

ข้อสอบโดย สถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 16/07/53
เฉลย 1 ค. จัดให้เป็นพิเศษ
2 ข. นอกระบบ
3 ก. ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
4 ข. คณาจารย์
5 ง. เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น